T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetçinin Görevleri

İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir (5018/64):

1.      Nesnel risk analizlerine dayanak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

2.      Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

3.      Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

4.      İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

5.      Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimi yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

6.      Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek

7.      Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

8.      Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

9.      Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

10.  Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç Denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.