T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetimin Planlanması

İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi esastır. Risk odaklı denetim; Bakanlığın faaliyet alanlarına ilişkin risk faktörlerinin tanımlanması, risk seviyelerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yüksek risk içeren alanlara denetim önceliğinin verilmesidir.

Risk esaslı denetimde amaç; denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve riskli alanlara yoğunlaşarak yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasıdır.

Bakanlık birimlerinin tüm faaliyetleri risk analizine tabi tutulur. Denetim plan ve programları hazırlanırken riskli alanlara öncelik verilir.

İç denetim planı:İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir.

İç Denetim Programı: En riskli alan ve konulara öncelik verilmek suretiyle, üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından onaylanır.