T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Mesleğe Giriş

İdareler, 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almış iç denetçi adayları ile mevcut iç denetçiler arasından naklen atama yoluyla iç denetçi kadrolarına atama yapabilirler.

İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitimve Sertifika Yönetmeliğinde iç denetçi mesleğine girişle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.


İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesi


Aday belirleme sınavı

İç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adayları; Kurulca yapılacak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ya da uygun başka bir kuruma yaptırılacak aday belirleme sınavıyla belirlenir. Belli unvan ve/veya idareler ile bilgi teknolojileri denetimi alanına özgü ayrı aday belirleme sınavı yapılabilir.

Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalardan birini almış olanlar, aday belirleme sınavına başvuru şartlarına sahip olmaları şartıyla, sınavdan muaf olup doğrudan iç denetçi eğitimine katılırlar.

Aday belirleme sınavına başvuru şartları

Aday belirleme sınavına katılacak olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

a)  Kamu idarelerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.

b)  Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek:

1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl.

2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

3) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz yıl.

c)  İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,

d)  Son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak.

e) Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.

f)  Kurulun belirlediği mesleki etik kurallara ve kamuda uygulanan genel etik kurallarına uygun özgeçmişe sahip olmak.

g)  Kurul tarafından gerekli görülen ve sınav duyurusunda belirtilen diğer şartları taşımak.

Aday belirleme sınavı ve konuları

İç denetçi aday belirleme sınavı, Kurulun belirlediği tarihte, Ankara’da yapılır.

İç denetçi aday belirleme sınavı aşağıdaki konulardan oluşur;

a) Genel yetenek ve genel kültür,

b)  Sınav duyurusunda belirtilmesi halinde yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri),

c) Genel muhasebe,

d) Türkiye ekonomisi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve eğitime alınacak adayların belirlenmesi

 

Kurulun, iç denetçi aday belirleme sınavından 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış kişiler arasından başarı sırasına göre belirleyeceği sayıda aday, gruplar halinde eğitim programına alınır. Kurul, 70 puanı aşan adaylar arasından programa kabul edilecek iç denetçi aday sayısının yüzde 10’u kadar adayı puan sırasına göre yedek olarak belirleyebilir.

İç Denetçi Adaylarının Eğitimi


Eğitimde yer verilecek konular

İç denetçi adayları, Kurulca belirlenen müfredat ve programa göre, aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca eğitime tabi tutulur.

a) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol;

1) Kurumsal yönetim ve ilkeleri,

2) Kurumsal risk yönetimi,

3) İç kontrol modelleri,

4) Uluslararası iç kontrol standartları,

5) Kamu iç kontrol standartları,

6) Dış denetim (Sayıştay denetimi).

b) Denetim yöntemi ve uygulamaları;

1) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları,

2) İç denetim türleri ve teknikleri,

3) İç denetim planlaması (risk esaslı denetim),

4) Saha çalışması,

5) Sonuçların raporlanması ve izleme,

6) İstatistiki yöntemler,

7) İletişim yönetimi ve becerileri,

8) İç denetim vaka çalışması.

c) Muhasebe;

1) Devlet muhasebe standartları,

2) Kamu muhasebesi,

3) Mali tablolar analizi,

4) Kamu muhasebe yönetmelikleri,

d) Mevzuat;

1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı,

2) Bütçe mevzuatı,

3) Kamu ihale mevzuatı,

4) Kamu taşınmaz hukuku,

5) Kamu harcama mevzuatı,

6) Kamu personel mevzuatı,

7) Anayasa ve idare hukuku,

8) Avrupa Birliği mali mevzuatı.

Eğitim süresi

Eğitim süresi iki aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenir. Kurul, eğitim programının bir bölümünün, belirleyeceği iç denetim birimlerinde staj şeklinde yapılmasına karar verebilir. Eğitime kabul edilen iç denetçi adayları eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır.

Sertifika sınavı

Eğitim tamamlandıktan sonra iç denetçi adayları, Kurulun belirlediği yer ve tarihte sertifika sınavına tabi tutulur. Sertifika sınavı, programın tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

Sınavda başarılı sayılabilmek için her bir bölümden en az altmış puan alınması vedört bölüm ortalamasının yetmiş puan ve üzerinde olması gereklidir.

Sertifikanın verilmesi

Sertifika sınavında başarılı olanlara aldıkları puanı da gösteren kamu iç denetçi sertifikası verilir.