T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme

Kamu iç denetçi sertifikasının derecelendirilmesi

 

Maliye Bakanlığınca verilen Kamu iç denetçi sertifikası, aşağıda yer alan esas ve usullere göre, her üç yılda bir (A-1) düzeyinden (A-4) düzeyine kadar derecelendirilir. İlk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş yıl geçtikten sonra yapılır.

  

Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birini alan iç denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir.

 

Sertifika derecelendirmede puanlama

İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren her üç yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az altmış puanı toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir.

(2) İç denetçiler;

a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmi puana kadar,

b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan elli puana kadar,

c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar,

ç) Aldıkları başarı belgeleri ve takdirnamelerden beş puana kadar,

d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan beş puana kadar,

e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar,

puan toplayabilirler.

Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden ilgili değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir.

Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama iç denetim birimi başkanının teklifi üzerine üst yönetici tarafından, iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse doğrudan üst yönetici tarafından yapılır.

Üç yıllık dönemde yeterli puan alınmaması durumunda takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı dikkate alınır.

Sertifika derecesine uygun görevlendirme

İç denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe ile sertifika derecelerine uygun olarak görevlendirilir.

(1) A-1 ve A-2 sertifika düzeyindeki iç denetçiler; uygunluk denetimi, mali denetim ve sistem denetimi yaparlar.

(2) A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler ilave olarak, performans denetimi ve denetimin gözetimi faaliyeti yürütürler.

(3) Bilgi teknolojileri denetimi, bu konuda özel uzmanlığı olan veya bu alanda yeterli sürede eğitim alan iç denetçiler tarafından yürütülür.

(4) Denetimin sonuçlarına ilişkin olarak yürütülecek izleme denetimleri, söz konusu denetim türünün tabi olduğu sertifika düzeylerine sahip iç denetçiler tarafından yürütülür.

(5) Ekip halindeki görevlendirmelerde, sertifika derecesi yüksek olan iç denetçi esas alınır.

(6) Danışmanlık faaliyeti, A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler ile A-3 ve A-4 sertifika düzeyindeki iç denetçiler tarafından yürütülür.

(7) Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçi bulunmaması halinde, denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim birimi başkanı veya A-2 sertifika düzeyine yükselmiş iç denetçiler tarafından da yürütülebilir.